top of page

PDPA: กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการแบ่งขอบเขตของข้อมูล

13 มิ.ย. 2566

อ้างอิงถึงข้อกฎหมาย ทั้ง 2 มาตรา

ได้แก่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 32

"บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว การกระทำอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ “

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

"มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขา เสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

"มาตรา 421 การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการ อันมิชอบด้วยกฎหมาย”

 

 Personal Data Protection Act (PDPA)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการป้องกันไม่ให้ถูกจัดเก็บ หรือนำไปใช้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก เจ้าของข้อมูล โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

ขอบเขตข้อมูลส่วนบุคคล สังเกตได้จากปัจจัยไหน หรือ แยกประเภทอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่

1. ข้อมูลระบุตัวตัน (ของบุคคลมีชีวิต ผู้ชายวายชนม์ และเจ้าของผลงาน)

2. รายละเอียดที่เป็นส่วนบุคคล(เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว เลขบัญชี และบัตรเครดิต)

3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Cookie ID, IP Address)

4. ข้อมูลชีวมิติ (ข้อมูลพันธุกรรม ลายนิ้วมือ รูปใบหน้า หมู่เลือด พันธุกรรม อัตลักษณ์เสียง)

5. ข้อมูลทรัพย์สิน (โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถ)

6. ข้อมูลทางกายภาพ (น้ำหนัก ส่วนสูง สีผม บันทึกการติดตามกิจกรรม)

7. ข้อมูลประเมิณผลงาน (ประเมินทำงาน ประเมินความเห็น)

 

นอกเหนือข้อมูลส่วนบุคคล 2 ส่วน

1. ข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านช่วงกระบวนการทางเทคนิคทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้)

2. การแฝงข้อมูล (Pseudonymization ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตน ที่เชื่อมโยงไปยังตัวบุคคลได้)

  

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม  สามารถติดต่อ Contact us: A Star Technology team เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม. แหล่งที่มา

1.ศูนย์วิจัยและพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ขอบเขตข้อมูลส่วนบุคคล(Scope).2019. www.law.chula.ac.th :https://www.law.chula.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/TDPG2.0-C5-20191009.pdf)ตุลาคม 2019

bottom of page