top of page

SMART CITY: ช่วยเหลือพลเมืองให้ดีขึ้น จริงอย่างที่เขาว่า จริงหรอ?

10 ก.ค. 2566

SMART CITY คือ:

การประยุกต์ ระหว่างนวัตกรรมกับ เทคโนโลยี  ช่วยเหลือด้านการบริการและจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่าย รวมถึงใช้ทรัพยากรมีส่วนร่วมของธุรกิจและประชาชนในการพัฒนาเมือง ในแนวคิด เมืองน่าอยู่ เพื่อพลเมืองอยู่ดีมีสุข

 

SMART CITY แผนการปรับปรุงและพัฒนา:

1.ฟื้นฟูให้ทันสมัย เช่น ด้านพลังงาน คมนาคมขนส่ง และ ดิจิทัล เป็นต้น

2.พัฒนาเมืองใหม่  เช่น  สร้างแหล่งสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย แหล่ง พลังงาน พาณิชยกรรม พื้นที่พักผ่อนพัฒนาเป็นหน่วยการค้า การลงทุน พัฒนาไปสู่นวัตกรรม เป็นต้น

 

การพัฒนาพื้นฐานเมืองอัจฉริยะ 7ส่วนได้แก่

ก.Smart Economy เศรษฐกิจอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพในความคล่องตัวธุรกิจ เชื่อมโยงของแต่ละธุรกิจ ประยุกต์ร่วมกับนวัตกรรม ด้านกับการเกษตรเชิงรุก อัจฉริยะ ท่องเที่ยวอัจฉริยะ เป็นต้น


ข. Smart Mobility ช่วยเรื่องการขนส่งและการสื่อสารอัจฉริยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ค.Smart Energy เพิ่มประสิทธิภาพใช้พลังงานเมือง และพลังงานสะอาด เช่น เชื้อเพลิงชีวมวล ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น

 

ง.Smart Governance พัฒนาระบบบริการของรัฐบาล เข้าถึง สะดวกรวดเร็ว เพิ่มการบริการให้มีส่วมร่วมของประชาชน


จ.Smart People พัฒนาพลเมือง ให้มีความรู้ ความสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ดำรงชีวิต  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้นอกระบบ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน หลากหลายทางสังคม

 

ฉ.Smart Living การดำรงชีวิตอัจฉริยะ คือการบริการสุขภาพทางกายและใจ รวมถึง ความปลอดภัย จากอาชญากรรม


 ช.Smart Environment สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

 

องค์ประกอบของแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 5 ส่วน ได้แก่ 1.กำหนดพื้นที่เป้าหมาย  ระบุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กำหนดขอบเขตเมืองชัดเจน ระบุขนาดเมือง ความเป็นเจ้าของ และมีองค์ประกอบของความเป็นเมือง Live Work และ Play

 

2.แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานชัดเจน ทั้งดิจิทัล และกายภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย ระบุการลงทุน งบประมาณ และแหล่งทุน รวมถึงดำเนินการชัดเจน

 

3.แผนพัฒนาระบบข้อมูลและความปลอดภัยการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและบริหารข้อมูลของเมือง ทำ Data Catalog ทำ Data Exchange เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนำไปต่อยอด และทำ Data Governance รักษาความปลอดภัยรวมถึงความเป็นส่วนตัว

 

4.บริการระบบเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน

บริการระบบเมืองอัจฉริยะอย่างน้อย 2จาก 7 ด้านคือ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ  มีเป้าหมาย 1 ด้าน

มีรายละเอียดแผนการดำเนินงาน รวมถึงตัวชี้วัดเพื่อติดตามประเมินผล 5.บริหารจัดการอย่างยั่งยืนระบุแนวทางการลงทุน บริหารจัดการโดยภาครัฐ รัฐร่วมเอกชน หรือเอกชน ระบุงบประมานและแหล่งเงินทุน ระบุกลไกบริหารจัดการผู้รับผิดชอบข้อเสนอแผน ระบุการมีส่วนร่วมของประชาชนกับเอกชน

   

 

 

แหล่งที่มา

1.เมืองอัจฉริยะ SMART CITY, แบ่งกลุ่มอัจฉริยะและกำหนดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 2 กลุ่ม.2019.www.cg-corp.com :https://cg-corp.com/article/37.16 October 2019

2.SMART CITY การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ, ลักษณะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ7ด้าน และองค์ประกอบของแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ.2021. www.depa.or.th :https://www.depa.or.th/th/smart-city-plan/smart-city-office.18 August 2021

bottom of page