top of page

What about Our Company ?

      บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด เดิมชื่อบริษัท ไอ สมาร์ทเพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564  ให้บริการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร โดยมีบริการหลัก อาทิ iOT, Block Chain, Big Data, AI, Infrastructure, Secure และ Mobile & Website เรามุ่งเน้นพัฒนานำเสนอแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับลูกค้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน 

LOGO.jpg
Cartoon leadership and teamwork in business challenge.jpg

วิสัยทัศน์

“เราพร้อมให้บริการและมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า”

ภารกิจ

  • มุ่งให้บริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์แบบ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

  • มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรบริหารจัดการองค์กร รวมถึงคัดสรรเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

19208.jpg

เป้าหมาย

  • รับผิดชอบต่อสังคม

  • สร้างรากฐานองค์กรที่มั่งคง

  • เติบโตอย่างยั่งยืน ยอมรับการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี

  • รักษาฐานลูกค้าให้มั่งคง​

  • สร้างเครือข่ายพันธมิตร

  • เป็นเลิศด้านการให้บริการ

  • ด้านไอทีครบวงจร

bottom of page