top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

             บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นส่วนตัวของ พนักงาน ผู้ใช้บริการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทางบริษัทได้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงออกนโยบายและหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด

             1) ที่ปรึกษา - เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

             36 ซอย อุดมสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

             โทร : +66 (0) 63 095 5969

             อีเมล : dpo@astartechs.com

ข้อมูลที่บริษัทฯ จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือสารสนเทศส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งสามารถใช้ข้อมูลนั้นระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ และจะไม่รวมถึงข้อมูลที่มีการลบอัตลักษณ์ออกแล้ว (ข้อมูลนิรนาม)

บริษัทฯอาจจะเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ของท่าน ซึ่งบริษัทฯได้นำมารวมกลุ่มกันไว้ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลอัตลักษณ์ ซึ่งจะรวมถึงหากแต่มิได้จำกัดไว้แค่เพียง ชื่อต้น ชื่อสกุล ชื่อผู้ใช้งาน หรือตัวระบุที่คล้ายคลึงกัน คำนำหน้า วันเดือนปีเกิด และรายละเอียดอื่นๆ 

 • ข้อมูลติดต่อ ซึ่งจะรวมถึงที่อยู่ในการส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่อาศัย ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และหมายเลขโทรศัพท์ 

 • ข้อมูลด้านการเงิน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร และรายละเอียดในการชำระเงิน 

 • ข้อมูลธุรกรรม รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินให้แก่ท่านหรือโดยท่านรวมทั้งข้อมูลทางด้านการเงินและเอกสารยืนยันตัวตน (เช่น หมายเลขบัญชีเงินฝาก เป็นต้น)

 • ข้อมูลทางด้านเทคนิค ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเรียกว่าตัวระบุแบบออนไลน์และรวมถึงที่อยู่ Internet Protocol (IP) หมายเลขระบุอุปกรณ์มือถือที่ไม่ซ้ำกัน (เช่น MAC Address, Identifier for Advertising (IDFA) และ/หรือ International Mobile Equipment Identity (IMEI) ประเภทของอุปกรณ์ ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ของท่าน ประเภทและเวอร์ชันของบราวเซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินของบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม รวมทั้งเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้)

 • ข้อมูลด้านการศึกษา รวมถึงรายละเอียดในการลงชื่อเข้าใช้งานของท่าน การสอบเข้า วิชาการ วินัย และบันทึกทางด้านการศึกษาอื่นๆ การอ้างอิง สคริปต์ และเครื่องหมายในการสอบ

 • ข้อมูลการใช้งาน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์และบริการของบริษัทฯ ข้อมูลด้านการศึกษาและข้อมูลด้านการจ้างงาน รูปภาพ เสียง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว หรือกล้องวงจรปิด 

 • ข้อมูลด้านการตลาดและการสื่อสาร รวมถึงความพึงพอใจของท่านในการได้รับข้อมูลด้านการตลาดจากบุคคลภายนอกของบริษัทฯและบริษัทฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารของท่าน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความะละเอียดอ่อน

ในบางครั้งคราว ที่บริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการระบุไว้ว่าเป็นข้อมูล “ที่ละเอียดอ่อน” หรือ “เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดอยู่ในหมวดหมู่พิเศษ” เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่การดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทของบริษัทฯ  ข้อมูลดังกล่าวนั้นจะรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลในส่วนของ

 1. สุขภาพ

 2. ความต้องการพิเศษด้านการศึกษา และฝึกอบรม

 3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและการคุ้มครอง

 4. บันทึกประวัติอาชญากรรม

 5. สัญชาติ

 6. ศาสนา

 7. ข้อมูลไบโอเมตทริกซ์  (เช่น ลายนิ้วมือ)

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ ที่บริษัทฯ ประมวลผลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะมีหลายกรณีที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลภายนอก (ตัวอย่างเช่น กรรมการ/บุคคลอ้างอิง และ บริษัทเก่า) หรือจากแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะ บริษัทฯ ยังเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 • ท่านได้ร้องขอเข้าชมบริษัทตามแผนที่วางไว้

 • ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าร่วม (หรือเคยเข้าร่วม) หนึ่งในงานที่บริษัทฯจัดขึ้น

 • ท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ

 • ท่านสมัครที่จะรับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จดหมายข่าว และ/หรือหนังสือชี้ชวนจากบริษัทฯ 

 • ท่านแสดงให้เห็นว่าท่านสนใจที่จะทำงานให้แก่บริษัทฯหรือร่วมกับบริษัทฯ  

 • ท่านได้รับการว่าจ้างโดยองค์กรที่มีความสำคัญในการทำธุรกิจกับบริษัทฯ 

 

วิธีการนำมาใช้

บริษัทฯ  จะขอความยินยอมจากท่านเป็นหนังสือหรือทางเว็บไซต์  และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านตามวัตถุประสงค์  ด้วยความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

วัตถุประสงค์ที่บริษัทฯจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้

บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หรือตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ  ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูลหรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมหลังจากบริษัทฯ ดำเนินการเก็บข้อมูลไปแล้ว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 • บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับและบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก หากบริษัทฯ มีความจำเป็นตามกฎหมายในการที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตตามความจำเป็นเท่านั้น บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกตามที่กล่าวถึงต่อจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตามตารางข้างต้น

 • หุ้นส่วนบริษัทของบริษัทฯ และ/หรือบุคลากรที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ

 • ผู้ให้บริการ เช่น บริษัทตัวแทน ตัวแทนการท่องเที่ยว ผู้รับ ที่ปรึกษา สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการคลาวด์ บริษัทด้านการตลาด และบริษัทพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวอาจจะตั้งอยู่ในประเทศหรือในต่างประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะทำสัญญาไว้กับบริษัทฯ

 • ผู้ให้บริการ เช่น บริษัทตัวแทน ตัวแทนการท่องเที่ยว ผู้รับ ที่ปรึกษา สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการคลาวด์ บริษัทด้านการตลาด และบริษัทพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวอาจจะตั้งอยู่ในประเทศหรือในต่างประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะทำสัญญาไว้กับบริษัทฯ

 • หน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการควบคุม เพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำร้องขอของหน่วยงานที่มีอำนาจ

 • บริษัทฯ อาจจะซื้อกิจการแห่งอื่นหรือควบรวมกับกิจการแห่งอื่น หรืออาจมีการขายธุรกิจของบริษัทฯ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของธุรกิจของบริษัทฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยต่อที่ปรึกษาและผู้ซื้อหรือหุ้นส่วนในอนาคตของบริษัทฯ เจ้าของรายใหม่หรือหุ้นส่วนรายใหม่อัดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยใช้วิธีการเดียวกับที่กำหนดไว้ในนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัว ข้อมูลของท่านจะถูกเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น (ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว) เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับให้การอนุญาตอย่างชัดแจ้งหรือกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

 • บริษัทฯ จะกำหนดให้บุคคลภายนอกทุกรายให้ความเคารพในความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยเป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่ยินยอมให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและจะอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และเป็นไปตามคำสั่งของบริษัทฯ หุ้นส่วนทั้งหมดของบริษัทฯ ที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลจะได้รับการคัดเลือกโดยเป็นไปตามกระบวนการในการสอบทานธุรกิจของบุคคลภายนอกของบริษัทฯ และได้ทำสัญญาการเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลไว้กับบริษัทฯ

การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

        บริษัทฯ อาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ โดยจะทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางหรือหน่วยงานปลายทางมีมาตรฐาน และ/หรือนโยบายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เพียงพอ

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล       

บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทฯ และกฎหมายที่บังคับใช้

ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดังกล่าว เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงป้องกันมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เพื่อการอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตการว่าจ้าง หรือขัดต่อกฎหมาย

การเก็บรักษาข้อมูล 

        บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น เว้นแต่มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วยเหตุอื่นใด เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือการตรวจสอบกรณีการเกิดข้อพิพาท บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุ

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

 2. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

 3. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

 4. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล

 5. สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

 6. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 7. สิทธิในการขอระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว       

บริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยจะประกาศบนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ โดยการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

ช่องทางการติดต่อ

       บริษัท เอ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด

             36 ซอย อุดมสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

             โทร : +66 (0) 63 095 5969

             อีเมล : dpo@astartechs.com
 

เวอร์ชั่น 1

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566

 

bottom of page