top of page

Article

20 กรกฎาคม 2566 08:30:00

NEWS: บางอาชีพของงานมนุษย์จะกลายเป็นงานของปัญญาประดิษฐ์

NEWS: บางอาชีพของงานมนุษย์จะกลายเป็นงานของปัญญาประดิษฐ์

19 กรกฎาคม 2566 07:00:00

OTHER: Bard: Google's ChatGPT rival launches in Europe and Brazil.

OTHER: Bard: Google's ChatGPT rival launches in Europe and Brazil.

17 กรกฎาคม 2566 07:00:00

OTHER: Microsoft ตกเป็นเป้านิงในส่วนของการแฮกข้อมูลในหน่วยงานรัฐและกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ

OTHER: Microsoft ตกเป็นเป้านิงในส่วนของการแฮกข้อมูลในหน่วยงานรัฐและกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ

14 กรกฎาคม 2566 06:30:00

OTHER: TikTok มีข้อมูลผู้ใช้รั่วไหลเข้าสู่รัฐบาลจีน?

OTHER: TikTok มีข้อมูลผู้ใช้รั่วไหลเข้าสู่รัฐบาลจีน?

10 กรกฎาคม 2566 07:00:00

SMART CITY: ช่วยเหลือพลเมืองให้ดีขึ้น จริงอย่างที่เขาว่า จริงหรอ?

SMART CITY:  ช่วยเหลือพลเมืองให้ดีขึ้น จริงอย่างที่เขาว่า จริงหรอ?

5 กรกฎาคม 2566 03:30:00

OTHER: BARD มีประโยชน์อย่างไร

OTHER: BARD มีประโยชน์อย่างไร

20 มิถุนายน 2566 08:00:00

PDPA: การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวพิเศษ(Special Categories or Sensitive Data)

PDPA: การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวพิเศษ(Special Categories or Sensitive Data)

20 มิถุนายน 2566 07:00:00

ERP: ความสำคัญ และช่วยเหลือหน่วยงานในองค์กร
Enterprise Resource Planning (ERP)

ERP: ความสำคัญ และช่วยเหลือหน่วยงานในองค์กร
Enterprise Resource Planning (ERP)

16 มิถุนายน 2566 07:00:00

PDPA: การประมวลผลข้อมูล

PDPA: การประมวลผลข้อมูล

13 มิถุนายน 2566 04:45:00

PDPA: กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการแบ่งขอบเขตของข้อมูล

PDPA: กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการแบ่งขอบเขตของข้อมูล
bottom of page